Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)


แบบสมัครสมาชิก วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชื่อ - สกุล * : 
หน่วยงาน * : 
ชำระเป็น * : 
โอนผ่านธนาคาร บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ชื่อบัญชี วารสารเศรษฐศาสตร์
เลขที่บัญชี 235-210133-4
ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน
สั่งจ่ายในนาม วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปทฝ.เกษตรศาสตร์ 10903
โปรดส่งไปรษณีย์ แฟ็กซ์ หรืออีเมล เอกสารการชำระเงินมาที่
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์/โทรสาร: 02 - 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com

หรือ Browse ส่งเอกสารชำระค่าสมัครสมาชิกฉบับสแกนตรงนี้
เอกสารแนบ  : 

ที่อยู่ที่ประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์

บ้านเลขที่ * ถนน *
ตำบล * อำเภอ *
จังหวัด * รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์ * มือถือ *
e-mail *

กำหนดข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซด์

ชื่อผู้ใช้ *   จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
รหัสผ่าน *   จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น และมากกว่า 8 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน *   จะต้องเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น และมากกว่า 8 ตัวอักษรคณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com