Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ เปิดรับพิจารณาต้นฉบับบทความภาษาไทย
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ขอขอบคุณทุกท่านที่แจ้งความประสงค์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายเวลาในการรับต้นฉบับบทความภาษาไทย ทั้งนี้วารสารได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิชาการส่วนหนึ่งที่เขียนเป็นภาษาไทยและมีนัยสำคัญที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในวงวิชาการของประเทศไทย ทางวารสารจึงพิจารณาไม่ปิดโอกาสการพิจารณาต้นฉบับบทความภาษาไทย แต่ทั้งนี้วารสารยังคงจะมุ่งพัฒนาปรับมาตรฐานวารสารเพื่อก้าวเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแม้วารสารจะยังคงรับพิจารณาบทความภาษาไทย แต่วารสารจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนการตีพิมพ์บทความให้เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น
Download Picture : Click here
Create date : 29 มกราคม 2559
Last update : 29 มกราคม 2559

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com