Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ผลิตภาพแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
ผลิตภาพแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย
[Abstract]  [Full Text]
ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในอเมริกา
ระดับการแข่งขันของอุตสาหกรรมน้ำอัดลมในอเมริกา
[Abstract]  [Full Text]
การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยน: รูปแบบวิธีการและความเหมาะสมของแบบจำลอง
การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยน: รูปแบบวิธีการและความเหมาะสมของแบบจำลอง
[Abstract]  [Full Text]
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตข้าว
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตข้าว
[Abstract]  [Full Text]
ปัจจัยที่กำหนดให้การประกอบอาชีพปลูกถั่วเหลืองและเลี้ยงสุกรตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความสำเร็จ: กรณีศึกษา พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ปัจจัยที่กำหนดให้การประกอบอาชีพปลูกถั่วเหลืองและเลี้ยงสุกรตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความสำเร็จ: กรณีศึกษา พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
[Abstract]  [Full Text]
การจัดรูปที่ดินในประเทศไทย: ประเมินผลภาพรวม
การจัดรูปที่ดินในประเทศไทย: ประเมินผลภาพรวม
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรพลังงานไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการนำวิถีทางระบบการทำฟาร์มและการพัฒนาชนบทมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
การศึกษาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรพลังงานไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการนำวิถีทางระบบการทำฟาร์มและการพัฒนาชนบทมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย
[Abstract]  [Full Text]
กลยุทธ์การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
กลยุทธ์การปรับตัวของสหกรณ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com