Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และแนวโน้มการบริโภคข้าวของไทย
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และแนวโน้มการบริโภคข้าวของไทย
[Abstract]  [Full Text]
ความต้องการท่องเที่ยวชมวนอุทยานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ความต้องการท่องเที่ยวชมวนอุทยานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
[Abstract]  [Full Text]
การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดตรัง
การใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดตรัง
[Abstract]  [Full Text]
การตอบสนองของอุปทานการผลิตถั่วเหลืองและความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศไทย
การตอบสนองของอุปทานการผลิตถั่วเหลืองและความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศไทย
[Abstract]  [Full Text]
เวียดนามกับการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
เวียดนามกับการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน
[Abstract]  [Full Text]
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในค่าดัชนีต้นทุนทรัพยากรภายในประเทศ (DRC)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในค่าดัชนีต้นทุนทรัพยากรภายในประเทศ (DRC)
[Abstract]  [Full Text]
เศรษฐศาสตร์สภาวะเรือนกระจกเมื่อวิเคราะห์ดีที่สุดไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุด
เศรษฐศาสตร์สภาวะเรือนกระจกเมื่อวิเคราะห์ดีที่สุดไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุด
[Abstract]  [Full Text]
เทคนิคการวัดประสิทธิภาพขององค์การโดยวิธี Data Envelopment Analysis
เทคนิคการวัดประสิทธิภาพขององค์การโดยวิธี Data Envelopment Analysis
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com