Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การจัดการประชากรและทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์: ปัญหา แนวทาง และนโยบาย


ทองโรจน์ อ่อนจันทร์


ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะที่ดินและป่าไม้นั้นเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติ และเป็นปัญหาที่ยุ่งยาก นโยบายของชาติจึงควรจะต้องมีความชัดเจน และรัฐบาลควรจะต้องมีความจริงจังในการแก้ปัญหา ปัญหาซึ่งเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่ามีความรุนแรงก็คือ การทำลายป่า ซึ่งมีผลให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศลดลงจากที่เคยมีกว่าร้อยละ 50 เมื่อ 30 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเพียงร้อยละ 27 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ ปัญหาการทำลายป่านี้ได้มีผู้หยิบยกขึ้นมาพิจารณารวมทั้งมีการศึกษาถึงสาเหตุและผลของการทำลายป่าที่มีต่อสภาวะแวดล้อมและต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ส่วนปัญหาด้านดินและที่ดินนั้น บางส่วนก็มีผลมาจากการที่ป่าถูกทำลาย คือเกิดปัญหาการพังทลายของดิน การตกตะกอนในแม่น้ำ หรือแหล่งน้ำ ปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยว ยิ่งไปกว่านี้ปัญหาที่ดินยังเกี่ยวพันกับปัญหาด้านการถือครองที่ดินและสิทธิในที่ดิน กล่าวคือ ที่ดินจำนวนมากยังขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ถูกต้อง และที่ดินเกษตรนั้นยังมีปัญหาการเช่าด้วยซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและต่อการบุกรุกที่ดินป่าไม้ ปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำได้กลายเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันและเป็นปัญหาทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3330 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2667 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com