Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
การศึกษารายได้เกษตรกรจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และวงจรอุบาทว์ของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในที่ชัน


เขมรัฐ เถลิงศรีและสิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน


สืบเนื่องจากการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนตลอดช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาทำให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ปลูกในหลายพื้นที่ของไทย บทความฉบับนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจเกษตรกรในหลายพื้นที่ของอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในการวิเคราะห์ส่วนแบ่งกำไรจากราคาข้าวโพดต่อกิโลกรัมที่ตกถึงเกษตรกร โดยคำนึงถึงความแตกต่างของเกษตรกรทั้งในเชิงพื้นที่และแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรเข้าถึง ผลจากการวิเคราะห์นี้ทำให้ผู้วิจัยสามารถทำประมาณการสะสมรายได้ของเกษตรกรระหว่างปี พ.ศ. 2547-2553 และเมื่อผู้วิจัยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในการหาปัจจัยที่ส่งผลต่อรายได้เกษตรกรและการใช้แบบจำลอง logit ศึกษาแนวโน้มการกู้นอกระบบของเกษตรกร ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในที่ชันสะสมรายได้ได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเกษตรกรในที่ราบและพึ่งพิงการกู้นอกระบบผ่านการกู้ปัจจัยการผลิตมากกว่าเกษตรกรที่ราบอย่างมีนัยสำคัญ จากการสังเคราะห์ผลการศึกษานี้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อจำกัดของเกษตรกรที่มีผลต่อระดับการเข้าถึงนโยบายด้านเกษตรของภาครัฐ ทำให้ผู้วิจัยสามารถนำเสนอภาพรวมปัญหาและผลจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเกษตรกรผ่านภาพ “วงจรอุบาทว์ของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ชัน” ได้

คำสำคัญ: ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ชัน การสะสมรายได้ การกู้นอกระบบ วงจรอุบาทว์การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บนที่ชัน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2753 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2830 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com