Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
การตรวจสอบสมมติฐาน Tourism-led Growth: กรณีศึกษาประเทศไทย


อัครพงศ์ อั้นทอง


บทความนี้ตรวจสอบสมมติฐาน tourism-led growth (TLG) กรณีศึกษาประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้วิธี Johansen test, ARDL bounds test และ Granger causality test ภายใต้ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 2 ช่วง คือ ช่วงปี พ.ศ. 2503-2522 ที่เป็นยุคการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และช่วงปี พ.ศ. 2523-2555ที่เป็นผลจากการพัฒนาในช่วงแรก ผลการศึกษา พบว่า ความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวของไทยกว่ากึ่งศตวรรษ (พ.ศ. 2503-2555) เริ่มสัมฤทธิ์ผลในการกระตุ้นให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา (พ.ศ. 2523-2555) (ยอมรับสมมติฐาน TLG) โดยสองทศวรรษแรกของการพัฒนา (พ.ศ. 2503-2522) เป็นช่วงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจผลักดันให้การท่องเที่ยวขยายตัว (ปฎิเสธสมมติฐาน TLG) เนื่องจากเป็นช่วงที่มีลงทุนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวในอนาคต การศึกษานี้เสนอว่า ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับนโยบายการพัฒนาและการจัดการ การท่องเที่ยวเพื่อยกระดับ มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมากกว่าการลงทุนพัฒนาด้านกายภาพ รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อเนื่องกับภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เช่น การขนส่ง ร้านอาหาร อสังหาริมทรัพย์ ช้อปปิ้ง เป็นต้น

คำสำคัญ: การพัฒนาการท่องเที่ยวไทย การเติบโตทางเศรษฐกิจ สมมติฐาน tourism-led growth

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2726 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3521 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com