Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาวของตลาดทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน-5


ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์


การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็นแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก การรวมกลุ่มของประชาคม อาเซียนจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558 จัดเป็นการรวมกลุ่มทางทางเศรษฐกิจในระดับที่ 3 คือ ตลาดร่วม ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต สินค้า บริการ และแรงงาน ได้อย่างเสรี ภายในกลุ่ม ตามทฤษฎีอาณาเขตเงินตราที่เหมาะสม กล่าวว่าประเทศที่มีการรวมกลุ่มกันนั้นจะต้อง มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของตัวแปรทางเศรษฐกิจ บทความนี้ จึงต้องการศึกษาถึงความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องกันของตัวแปรในภาคตลาดทุนของอาเซียน โดยใช้ข้อมูลดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของ ประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 5 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2553 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ.2556 และ วิเคราะห์โดยการหาความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว ต่อจากนั้นจะวิเคราะห์ปฏิกิริยาตอบสนองต่อ ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ และ ประเทศไทย มีความ สัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว นอกจากนี้เมื่อวิเคราะห์การตอบสนองของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ใน ประเทศสมาชิกอาเซียนพบว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน การศึกษานี้สนับสนุน ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์อาเซียน เพื่อเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้แก่ภาคธุรกิจต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน และยกระดับตลาดหลักทรัพย์ของประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถ แข่งขันในระดับนานาชาติ

คำสำคัญ: ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ตลาดทุน ความสัมพันธ์ดุลยภาพระยะยาว ปฏิกิริยาตอบ สนองต่อความแปรปรวน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2737 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3411 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com