Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
การเกษตรแบบยั่งยืนและนโยบายด้านอาหารของไทย


ธันวา จิตต์สงวน และ เดชรัต สุขกำเนิด


การเปลี่ยนแปลงของแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ จากการเน้นการผลิตทางด้านเกษตรกรรมเป็นหลักมาเป็นการเน้นการผลิตด้านอุตสาหกรรมเป็นหลัก นับว่าเป็นเรื่องปกติของหลักการพัฒนาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งคือ การพยายามผลิตสินค้าที่มีความได้เปรียบทางการผลิตมากกว่าและมีมูลค่าต่อหน่วยที่สูงขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ผลกำไรและขยายการลงทุนของระบบเศรษฐกิจให้กว้างขวางออกไป แนวทางเช่นนี้ได้รับการพิสูจน์ถึงความสำเร็จในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางซีกโลกตะวันตก ซึ่งทำให้กลายมาเป็นรูปแบบโดยทั่วไปสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาทั้งหลายได้ยึดถือและดำเนินรอยตาม เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของตน นับตั้งแต่การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติใน พ.ศ.2504 เป็นต้นมาแนวโน้มการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างมากนักจากแนวทางดังกล่าวข้างต้น ภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านต่างๆ มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในทางตรงกันข้ามกัน ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศแต่เดิม แม้ในปัจจุบันจะยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศ กลับมีสัดส่วนในมูลค่าผลิตภัณฑ์ประชาชาติที่ลดลงตลอดระยะเวลาเช่นกัน คำถามโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นคือ ภาคเกษตรกรรมในประเทศไทยมีความสำคัญลดลงจริงหรือ และที่สำคัญยิ่งกว่าคือภาคเกษตรกรรมควรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจนในชนบทหรือการอยู่รอดของประชากรโดยทั่วไปซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้าเกษตรกรรม แน่นอนที่สุดจะหมายรวมถึงการอยู่รอดของระบบบเศรฐกิจของไทยโดยรวมด้วยเช่นกัน

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3291 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4134 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com