Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
บทวิจารณ์หนังสือ
เศรษฐศาสตร์การประเมินมูลค่าสถานที่ท่องเที่ยว


Reviewer: ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


เป็นที่น่ายินดีที่ กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือนี้ หนังสือมีเนื้อหาว่าด้วยการประยุกต์วิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและตัวอย่างงานวิจัยเพื่อวัดมูลค่าของสถานท่องเที่ยว ประกอบด้วย 7 บท เริ่มด้วยการทบทวนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และเทคนิคการวัดมูลค่าสิ่งที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาด และกรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของไทย เช่น แหล่งปะการังในจังหวัดกระบี่และพังงา วัดโบราณในภาคกลาง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า อ่าวคุ้งกระเบน รวมทั้งตัวอย่างกรณีศึกษาในต่างประเทศ...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2851 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3290 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com