Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
ส่วนต่างของราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย


ธารทิพย์ บุญคมรัตน์, และ กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย


ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นสินค้าหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ความแตกต่างระหว่างราคาในตลาดซื้อขายปัจจุบันและตลาดล่วงหน้า สะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากสัญญาล่วงหน้าในการหลบเลี่ยงความเสี่ยงและแสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยด้านตลาดและเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อความแตกต่างของราคาในตลาดดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลรายเดือนตั้งแต่มิถุนายน 2547 ถึงตุลาคม 2551 การวิเคราะห์ใช้สมการถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยด้านตลาดและเศรษฐกิจมหภาคมีผลต่อค่าความแตกต่างของราคาในตลาดซื้อขายปัจจุบันและตลาดล่วงหน้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สะท้อนว่าเกิดความไม่มีประสิทธิภาพในระดับกลางด้านราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย การเพิ่มประสิทธิภาพของตลาดสามารถทำได้โดยการกระจายให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิผล เพื่อให้นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน นอกจากนี้ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาสินค้าเกษตรควรอาศัยเครื่องมือด้านกลไกตลาด

คำสำคัญ: ส่วนต่างราคาระหว่างตลาดซื้อขายปัจจุบันและตลาดล่วงหน้า ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3674 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3500 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com