Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 2
อุปสงค์นำเข้าข้าวไทยและปัจจัยกำหนดราคาข้าวในตลาดโมเดิร์นเทรดของจีน


อัครพงศ์ อั้นทอง, ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ, และ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด


บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์อุปสงค์การนำเข้าข้าวไทยของประเทศจีนระหว่าง พ.ศ. 2538-2551 โดยประยุกต์ทฤษฎีอุปสงค์ทางตรงในรูปสมการถดถอยเชิงซ้อน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคุณภาพของข้าวในตลาดโมเดิร์นเทรดของจีน โดยอาศัยแบบจำลอง hedonic price ใช้ข้อมูลรวม 102 ตัวอย่างจากการสำรวจข้าวบรรจุถุงที่ขายอยู่ในตลาดโมเดิร์นเทรดเมืองเซินเจิ้นและกวางโจว ผลการศึกษาพบว่า อุปสงค์นำเข้าข้าวไทยของจีนจัดว่ามีความยืดหยุ่นต่อราคาและเป็นสินค้าปกติเมื่อเทียบกับสินค้านำเข้าอื่นๆ ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้าที่มีภาพลักษณ์ดีในตลาดจีน การเลือกซื้อข้าวในตลาดโมเดิร์นเทรด ผู้บริโภคชาวจีนจะให้ความสำคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑ์ คุณภาพ ตราสินค้า และความหอมของข้าว ในระยะสั้นภาคเอกชนหรือเจ้าของตราสินค้าควรสร้างตลาดใหม่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภาครัฐควรเข้มงวดในการควบคุมคุณภาพข้าวหอมมะลิ การรักษาภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลินับเป็นมาตรการระยะยาวที่สำคัญ โดยควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าและการทำตลาดตราสินค้าข้าวหอมมะลิแท้อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: อุปสงค์นำเข้า ข้าวหอมมะลิ แบบจำลอง hedonic price ตลาดข้าว

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5008 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3761 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com