Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
บทวิจารณ์หนังสือ
การพัฒนาวิธีการประเมินความรับผิดชอบร่วมในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา


Reviewer: วุฒิ หวังวัชรกุล


หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำราเศรษฐศาสตร์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในชุดโครงการวิจัยที่พยายามนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อมกับการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้กรณีการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุนที่เชื่อมโยงกับความเป็นธรรม โดยเฉพาะในประเด็นการเคลื่อนย้ายและรั่วไหลของก๊าซคาร์บอน (carbon offshoring and leakage) ระหว่างประเทศ และการเปรียบเทียบแนวทางการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่ใช้ฐานการผลิต (production-based approach) กับฐานการบริโภค (consumption-based approach) ของประเทศไทย หนังสือเล่มนี้นำเสนอการประยุกต์แนวคิดเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อเสนอแนวทางการเจรจาระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื้อหามีทั้งหมดห้าบท บทที่หนึ่งเป็นบทนำ บทที่สองอธิบายถึงหลักการในการจัดสรรภาระความรับผิดชอบต่อก๊าซเรือนกระจก บทที่สามแสดงการประเมินหรือการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหลักบางประเภทในกรณีอุตสาหกรรมซีเมนต์และอุตสาหกรรมเหล็ก บทที่สี่เป็นการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยใช้ตารางปัจจัย-ผลผลิต โดยบทที่สามและบทที่สี่ได้เปรียบเทียบการคำนวณบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ใช้ฐานต่างกัน และบทสุดท้ายเป็นสรุปนัยทางนโยบาย...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3716 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2774 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com