Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ฐานะการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย


เฉลิมพล แจ่มจันทร์


การศึกษานี้คาดการณ์ฐานะทางการคลังของโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย โดยพิจารณาจากแนวโน้มรายรับหรืองบประมาณที่จัดสรรจากรัฐบาลเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของโครงการฯ ที่จะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่กำหนด จากสถานการณ์ฐานพบว่า โครงการฯ มีฐานะทางการคลังขาดดุลในระดับต่ำ แต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในระยะยาว อย่างไรก็ตามจากรายงานการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พบว่า ประชาชนยังเข้าใช้สิทธิประโยชน์ทางสุขภาพไม่เต็มที่ จากข้อมูลนี้ทำให้วิเคราะห์ได้ว่าฐานะการคลังที่เป็นจริงในปัจจุบันน่าจะเกินดุลอยู่ระดับหนึ่ง นอกจากนี้ภายใต้สถานการณ์ที่ค่าใช้จ่ายของโครงการฯ เพิ่มขึ้น อันเป็นผลจากข้อกำหนดพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ รวมถึงอัตราการใช้บริการและสิทธิประโยชน์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต การศึกษานี้เสนอแนะว่าการจัดสรรงบประมาณจากรัฐให้แก่โครงการฯ ในลักษณะเป็นข้อผูกพันตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งแก่การรักษาดุลการคลังของโครงการฯ ในระยะยาว และควรมีการขยายความครอบคลุมของโครงการประกันสังคมไปยังกลุ่มลูกจ้างและนายจ้างในภาคเอกชนซึ่งปัจจุบันได้รับการคุ้มครองอยู่ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อาจมีการจัดเก็บเบี้ยสมทบเข้าสู่กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจากประชาชนที่มีความสามารถจ่าย

คำสำคัญ: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การคลังสุขภาพ ค่าใช้จ่ายสุขภาพ

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3636 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2974 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com