Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
เศรษฐกิจข้าวไทยในสองทศวรรษ (in English)


อรวรรณ บุตรโส และ สมพร อิศวิลานนท์


บทความนี้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงในภาคการผลิตข้าวของไทยและโครงสร้างรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการกระจายรายได้และความยากจนในช่วงปีการผลิต 2530/31 ถึง 2550/51 ทั้งนี้พบว่าแม้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แต่ต้นทุนการการผลิตก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ส่งผลให้ผลตอบแทนลดลง ดังนั้นการหาทางลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ทำให้ผลผลิตลดลงเป็นแนวทางที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร จึงควรส่งเสริมวิธีปฏิบัติในการลดต้นทุนการผลิตโดยไม่ทำให้ผลผลิตลดลง โดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์และปุ๋ยเคมี เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้ของครัวเรือนพบว่า แหล่งรายได้จากนอกภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ขณะที่การปลูกข้าวยังเป็นแหล่งรายได้หลักของครัวเรือนในเขตพื้นที่ชลประทาน ส่วนการกระจายรายได้มีความไม่เท่าเทียมมากขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา โดยพบทั้งในรายได้จากข้าว รายได้จากการการเกษตรอื่นๆ และรายได้จากการรับจ้างในภาคเกษตร แต่ภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรลดลง โดยในเขตพื้นที่ชลประทานอยู่ในภาวะที่ดีกว่าพื้นที่อื่นๆ

คำสำคัญ: ข้าว การกระจายรายได้ ภาวะความยากจน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4042 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3472 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com