Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ราคาและบทบาทของตลาดเมล็ดงาในประเทศพม่า (in English)


ซุย มน อัง, กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, และ สมพร อิศวิลานนท์


การศึกษาวิเคราะห์ถึงบทบาทของตลาดและพฤติกรรมราคาของตลาดงาในประเทศพม่า โดยใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้เกี่ยวข้องในตลาดเมืองมันดาเลย์ มงยัว ปากกกู และย่างกุ้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ.2551 เพื่อศึกษาส่วนแบ่งราคาและกำไรเบื้องต้นของคนกลางทั้งหมด โดยใช้การวิเคราะห์ cointegration และอาศัยข้อมูลรายเดือนของราคาขายส่งและราคาส่งออกงาดำและงาขาวของเดือนกันยายน พ.ศ.2545 ถึงตุลาคม 2551 ตามวิธีการของ Engle and Granger, error correction model และ Granger causality test จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรที่มันดาเลย์ได้รับส่วนแบ่งกำไรสูงสุดทั้งสินค้างาดำและงาขาว เกษตรกรได้รับส่วนแบ่งกำไรสูงสุดจากการส่งออกงาขาวไปประเทศจีน ส่วนผู้ส่งออกได้รับส่วนแบ่งสูงสุดจากการส่งออกงาดำไปประเทศญี่ปุ่น พ่อค้าขายส่งได้รับส่วนแบ่งราคาสูงสุดจากราคาส่งออก ตลาดมันดาเลย์มีความเชื่อมโยงกันกับตลาดมงยัวและตลาดปากกกู ตลาดภายในประเทศทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกับตลาดส่งออก เพราะผู้ส่งออกใช้ราคาขายส่งภายในประเทศในการกำหนดราคาส่งออก การแก้ไขการเบี่ยงเบนจากดุลยภาพระยะยาวของราคางาดำภายในประเทศ สามารถทำได้โดยลดราคางาดำในตลาดมันดาเลย์ และเพิ่มราคางาดำในตลาดปากกกู การปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพระยะยาวของราคาส่งออกมีความรวดเร็วกว่าการปรับตัวของราคาในประเทศ การเพิ่มขึ้นของราคาส่งออกและการลดลงของราคาขายส่งภายในประเทศสามารถทำให้เกิดดุลยภาพระยะยาวของราคางาขาวและงาดำ

คำสำคัญ: เมล็ดงา ส่วนเหลื่อมการตลาด ความเชื่อมโยงของตลาด

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5287 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4811 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com