Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
อุปสงค์การบริโภคผักและผลไม้ของครัวเรือนไทยในเขตเมือง (in English)


รัตติยา สุดดีพงษ์ ลิปเปอ, ฮอยเกอร์ ซีเบ็น, และ สมพร อิศวิลานนท์


ระบบสินค้าอาหารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสด การเข้าใจรูปแบบอุปสงค์การบริโภคและปัจจัยแฝงนับเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะช่วยกำหนดนโยบายอาหาร และเป็นข้อมูลสำคัญต่อผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในประเทศ การศึกษาครั้งนี้ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของอุปสงค์การบริโภคผักและผลไม้สด จำแนกตามคุณลักษณะของผลผลิตและกระบวนการผลิต โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดสรรงบประมาณแบบสองขั้นตอน การวิเคราะห์อาศัยข้อมูลสำรวจครัวเรือนในกรุงเทพฯ และเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 300 และ 200 ครัวเรือน ตามลำดับในช่วง พ.ศ. 2550 แนวโน้มการบริโภคผักและผลไม้สดในเขตเมืองเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการบริโภคมากขึ้น แนวโน้มนี้สอดคล้องกับฐานะทางเศรษฐกิจและรายได้ของครัวเรือน ตลอดจนระดับการศึกษาของผู้บริโภคที่สูงขึ้น ปริมาณการบริโภคผักและผลไม้สดที่มาจากโซ่อุปทานสมัยใหม่ของครัวเรือนมีการตอบสนองต่อราคาค่อนข้างสูง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจของผู้บริโภค ร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยสร้างมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ควรรักษามาตรฐานที่มีอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยนำมาตรฐานขั้นสูงมาปรับใช้ นโยบายและโครงการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มรายได้และระดับการศึกษาของครัวเรือน จะไปกระตุ้นการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและเพิ่มความหลากหลายในการบริโภค รัฐควรสนับสนุนการพัฒนาและการใช้มาตรฐานที่น่าเชื่อถือ รวมถึงระบบการรับรองผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การรณรงค์ให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเรื่องอาหารคุณภาพและปลอดภัยจะช่วยขยายตลาดสินค้ากลุ่มดังกล่าว และจะเอื้อประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิตต่อไป

คำสำคัญ: ผลไม้ ผัก ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ อาหารปลอดภัย ระบบสมการอุปสงค์

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5606 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 5087 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com