Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
มูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจากการใช้ประโยชน์ด้านประมงในบริเวณเกาะลิบง


อัญรัตน์ เสียมไหม และ โสมสกาว เพชรานนท์


การศึกษานี้ประเมินมูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจากการใช้ประโยชน์ในด้านการประมงของชุมชนเกาะลิบง จังหวัดตรัง โดยใช้วิธีมูลค่าตลาด (market value method) และการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการใช้ประโยชน์ การวิเคราะห์อาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่เกาะลิบงจำนวน 269 ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2550 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าไปใช้ประโยชน์แหล่งหญ้าทะเลเพื่อทำประมงเป็นหลัก ประเมินเป็นมูลค่าแหล่งหญ้าทะเลจากการใช้ประโยชน์ด้านประมงได้รวม 12,675,353 บาท/ปี และคิดเป็นมูลค่าสุทธิ 7,895,620 บาท/ปี ปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อมูลค่าดังกล่าว ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ รูปแบบการเดินทางเข้าไปใช้ประโยชน์ รายจ่ายครัวเรือน การเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทรัพยากรชายฝั่งและการมีส่วนร่วมต่อการจัดการแหล่งหญ้าทะเล การศึกษานี้ชี้ว่าแหล่งหญ้าทะเลมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้ประโยชน์ด้านประมงมาก โดยชุมชนเกาะลิบงเป็นผู้ได้รับประโยชน์นี้โดยตรง ผู้เกี่ยวข้องควรได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้ชุมชนได้รับทราบเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า ข้อมูลนี้ยังสามารถใช้ประกอบการวางแผน การจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากร และการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเล

คำสำคัญ: แหล่งหญ้าทะเล มูลค่าด้านการประมง การใช้ประโยชน์ เกาะลิบง

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4492 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3153 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com