Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ตัวแบบการพยากรณ์ราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดล่วงหน้า (in English)


ศุภนันทา ร่มประเสริฐ


การเปลี่ยนแปลงของราคายางในประเทศไทยได้รับอิทธิพลมาจากตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยผู้ผลิตและแปรรูปยางอาศัยกลไกของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าป้องกันความผันผวนของราคายางพารา ส่วนนักลงทุนใช้ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหากำไรจากส่วนต่างระหว่างราคายางในปัจจุบันเปรียบกับราคายางในอนาคต บทความนี้นำเสนอรูปแบบและวิธีการพยากรณ์ราคายางพาราล่วงหน้า เพื่อช่วยให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อ-ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสม การศึกษาใช้ค่าเฉลี่ยผลรวมกำลังสองของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นเกณฑ์ การศึกษารวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อราคายางในตลาดล่วงหน้าประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดล่วงหน้า ได้แก่ ราคายางย้อนหลังหนึ่งเดือน และราคาน้ำมัน โดยมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณการนำเข้าสุทธิของประเทศญี่ปุ่นสามารถชี้นำแนวโน้มราคายางล่วงหน้าของไทยได้ นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบและวิธีการพยากรณ์ที่ใช้ในการศึกษามีความเหมาะสมเฉพาะกับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอิทธิพลของแนวโน้ม การศึกษานี้เสนอว่าควรได้มีการศึกษาทำนองเดียวกันนี้ต่อไปกับสินค้าชนิดอื่นๆ ในตลาดสินค้าล่วงหน้าโดยพิจารณาจากลักษณะข้อมูลของอนุกรมเวลา

คำสำคัญ: ราคาสินค้าล่วงหน้า การพยากรณ์ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 7563 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4516 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com