Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
ประสิทธิภาพเชิงกำไรของฟาร์มสุกรมาตรฐานในประเทศไทย


ประพืด อักษรพันธ์ และ สมพร อิศวิลานนท์


บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงกำไรของการเลี้ยงสุกรของฟาร์มมาตรฐานทั้งแบบสมบูรณ์ (เลี้ยงทั้งพ่อแม่พันธุ์ การผลิตลูกสุกร และการขุน) และแบบที่เลี้ยงเฉพาะสุกรขุน รัฐบาลมุ่งให้ความสำคัญกับการเลี้ยงสุกรทั้งสองระบบนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสุกรของไทยให้สูงขึ้น การศึกษาใช้เทคนิคการวัดประสิทธิภาพเชิงกำไรโดยประยุกต์กับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงสุกรฟาร์มมาตรฐานจำนวน 63 ราย แบ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงสุกรแบบสมบูรณ์ 30 ราย และฟาร์มเลี้ยงสุกรขุน 33 ราย ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงสุกรแบบสมบูรณ์มีประสิทธิภาพเชิงกำไรสูงกว่าการเลี้ยงเฉพาะสุกรขุน โดยปัจจัยการใช้แรงงานในครัวเรือน การใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต และการมีที่ปรึกษาฟาร์ม เป็นตัวแปรร่วมที่มีผลต่อประสิทธิภาพเชิงกำไรของฟาร์มทั้งสองระบบ รัฐบาลจึงควรเน้นการใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการควบคุมราคาอาหารสัตว์ การส่งเสริมทักษะ ความรู้และความชำนาญของแรงงานและผู้ประกอบการ รวมถึงการสนับสนุนให้ฟาร์มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิตและการได้รับคำปรึกษาในการจัดการระบบฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกำไรของการผลิตสุกรทั้งระบบในประเทศ

คำสำคัญ: ประสิทธิภาพเชิงกำไร ฟาร์มมาตรฐาน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4724 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3911 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com