Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2
การทดสอบประสิทธิภาพยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า (in English)


ศุภนันทา ร่มประเสริฐ


การศึกษาครั้งนี้มุ่งทดสอบประสิทธิภาพของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าระหว่างปี พ.ศ.2547-2550 โดยมีประเด็นคำถามสำคัญ คือ กระบวนการกำเนิดราคาของยางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีประสิทธิภาพแท้จริงหรือไม่ การวิเคราะห์ใช้ราคาตลาดซื้อขายล่วงหน้าโตเกียวเป็นตัวชี้นำราคาของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในประเทศไทยผ่านทางราคาจากตลาดจริง ผลการศึกษาพบถึงความเป็นอิสระต่อกันระหว่างราคาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแบบรายวันและแบบรายเดือนในการทดสอบความเอนเอียงกับราคาในตลาดจริง สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการกำหนดราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงสามารถนำราคาดังกล่าวมาใช้เป็นตัวทำนายราคาในตลาดจริงในอนาคตได้ นอกจากนี้ผลการศึกษายังช่วยให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

คำสำคัญ: ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า ประสิทธิภาพตลาด สมมุติฐานการไม่เอนเอียง ยางแผ่นรมควันชั้น 3

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4319 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3315 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com