Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเปิดเสรีการค้าไทย-สหรัฐอเมริกา: กรณีนำเข้าองุ่นสด


คุณหทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์


ไทยนำเข้าองุ่นสดจากสหรัฐอเมริกาจำนวนมากในแต่ละปี การเปิดเขตการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาจะนำไปสู่การลดภาษีนำเข้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงมูลค่านำเข้า และจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจของประเทศตามมา การศึกษานี้พยากรณ์ให้เห็นถึงขนาดและแนวโน้มของผลกระทบ การวิเคราะห์อาศัยกรอบทฤษฎีอุปสงค์ เทคนิคการพยากรณ์ ตารางปัจจัยและผลผลิต และข้อมูลทุติยภูมิช่วง พ.ศ. 2534-2549 ผลการศึกษาพบว่าค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเปรียบเทียบองุ่นสดและต่อรายได้ต่อหัวที่แท้จริงเป็นร้อยละ -1.1 และ 4.7 ตามลำดับ ราคาเปรียบเทียบองุ่นสดมีแนวโน้มลดลงและรายได้ต่อหัวที่แท้จริงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้แนวโน้มนำเข้าองุ่นสดเพิ่มขึ้นคิดเป็นมูลค่านำเข้าสะสม ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550-2560 เท่ากับ 19,520.4 ล้านบาท ทำให้มูลค่าการผลิตทุกกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจไทยลดลง 53,480.7 ล้านบาท สาขาการทำสวนผลไม้จะได้รับผลกระทบมากที่สุด รองลงมา คือ สาขาการบริการทางการเกษตร และสาขาการผลิตปุ๋ย ควรมีนโยบายสนับสนุนให้สาขาที่จะได้รับผลกระทบสามารถจัดการปรับตัวกับผลการเปิดเสรีที่จะเกิดขึ้น

คำสำคัญ: เขตการค้าเสรี การคาดการณ์ผลกระทบ การค้าระหว่างประเทศ ภาษีนำเข้า องุ่นสด

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3701 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3587 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com