Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น้ำมันสบู่ดำทดแทนน้ำมันดีเซล


คุณธัญญารัตน์ ปัทมพงศา


วิกฤตพลังงานผลักดันให้หลายฝ่ายพยายามหาแหล่งพลังงานทดแทน บทความนี้วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในการปลูกสบู่ดำ (Jatropha curcas) และนำน้ำมันมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ทางการเกษตรของกรณีเกษตรกรบ้านคลองปลาไหล จังหวัดชัยนาท ภายใต้โครงการนำร่องในการจัดสรรทรัพยากรที่ดินที่เหมาะสมในหมู่บ้านเพื่อปลูกสบู่ดำ โดยอาศัยแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (cost-benefit analysis) และเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นหลัก ผลการศึกษาพบว่าพื้นที่ศึกษายังมีที่ดินเหมาะสมอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถขยายการปลูกได้ โดยในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจทั้งกรณีพื้นฐาน (น้ำมันดีเซล 25.69 บาท/ลิตร) และกรณีอ่อนไหว (น้ำมันดีเซล 35 บาท/ลิตร) พบว่า หากมีต้นทุนค่าเสียโอกาสของแรงงานเกิดขึ้น โครงการลงทุนนี้จะไม่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ

คำสำคัญ: น้ำมันสบู่ดำ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ จังหวัดชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3814 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3074 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com