Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
สถานการณ์และศักยภาพการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทย


ดร.เดชรัต สุขกำเนิด


การเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งผลให้มีการพัฒนาน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็วจนเกิดความห่วงใยในผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับความมั่นคงทางอาหาร บทความนี้ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพและวัตถุดิบ การวิเคราะห์พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเอทานอลถึงระดับร้อยละ 20 ของการใช้น้ำมันเบนซินโดยไม่ต้องเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก แต่ปัจจุบันยังมีปัญหาโครงสร้างราคาที่ไม่จูงใจ ส่วนไบโอดีเซลมีปัญหาด้านศักยภาพวัตถุดิบและจำเป็นต้องมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน การพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นอยู่ในประเทศไทยยังไม่ส่งผลกระทบชัดเจนต่อการผลิตอาหารและราคาอาหาร แต่อาจจะส่งผลกระทบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้หากมิได้มีการเตรียมการรับมือที่ดีพอ

คำสำคัญ: พลังงานชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร เอทานอล ไบโอดีเซล

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3620 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3487 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com