Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรม
ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรม
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
[Abstract]  [Full Text]
การประยุกต์ใช้สโตคาสติกโดมิแนกส์ (Stochastic Dominance) ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
การประยุกต์ใช้สโตคาสติกโดมิแนกส์ (Stochastic Dominance) ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
[Abstract]  [Full Text]
Child Health Status Indicators (in English)
Child Health Status Indicators (in English)
[Abstract]  [Full Text]
สภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นปัจจุบัน
[Abstract]  [Full Text]
เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
[Abstract]  [Full Text]
การสัมมนาพิเศษเรื่อง “The Asian and Other Financial Crises: A Different Perspective”
การสัมมนาพิเศษเรื่อง “The Asian and Other Financial Crises: A Different Perspective”
[Abstract]  [Full Text]
อย่านำชาติสู่ “รัฐสวัสดิการ” เกินขอบเขต
อย่านำชาติสู่ “รัฐสวัสดิการ” เกินขอบเขต
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com