Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ทำนากุ้ง และผู้ประกอบการอาชีพอื่นๆ ในท้องที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ต่อผลกระทบจากการทำนากุ้ง


อยุทธ์ นิสสภา และ วรรณดี ขวดใส


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ทำนากุ้งและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ ต่อประเด็นผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากประชากรสองกลุ่มในท้องที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ ตลอดจนทดสอบสมมติฐานเพื่อสรุปเชิงอนุมานโดยใช้ค่าสถิติไคแสควร์ ผลการวิจัยพบว่าการทำนากุ้งก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของประชากรทั้งสองกลุ่ม รวมถึงทางด้านสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่ชุมชนสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นเกษตรกรผู้ทำนากุ้งและผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ มีความคิดเห็นที่สอดคล้องและขัดแย้งกันในหลายด้าน โดยประเด็นที่สอดคล้องตรงกันของทั้งสองกลุ่มนั้นเกี่ยวกับผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ ส่วนประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับอากาศเสียและกลิ่นเหม็น ปัญหาน้ำทิ้งจากนากุ้งที่ส่งผลให้สัตว์น้ำตามธรรมชาติลดลง และปริมาณน้ำใต้ดินลดลงเนื่องจากการสูบน้ำมาใช้ในนากุ้ง ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพบว่าควรมีการควบคุมการขยายตัวและจัดทำเขตกรรมของนากุ้ง การปรับปรุงภูมิทัศน์ การควบคุมการระบายน้ำทิ้งและตะกอนเลน การตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำในบ่อและแหล่งน้ำธรรมชาติ เป็นต้น

คำสำคัญ: ความคิดเห็น การทำนากุ้ง ผลกระทบ สถิติไคแสควร์ อำเภอระโนด

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4278 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4679 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com