Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1
ปัจจัยและเสถียรภาพของอัตราการหมุนเวียนของเงิน


ประภัสสร ไทรวิจิตร และ บัณฑิต ชัยวิชญชาติ


อัตราการหมุนเวียนของเงินเป็นตัวแปรที่มีความสำคัญต่อการดำเนินนโยบายการเงินของรัฐบาล ถ้าอัตราการหมุนเวียนของเงินมีเสถียรภาพจะทำให้การดำเนินนโยบายทางการเงินสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจทั้งทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางด้านราคาภายใต้การดเนินนโยบายการเงินแบบเป้าหมายเงินเฟ้อ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่กำหนดอัตราการหมุนเวียนของเงินตามความหมายเคย (V1) และตามความหมายกว้าง (V2) ขึ้นอยู่กับรายได้ประชาชาติแท้จริงต่อหัว ความต้องการถือเงิน นวัตกรรมทางการเงิน และอัตราเงินเฟ้อ ตามลำดับ เมื่อทดสอบความมีเสถียรภาพของแบบจำลอง พบว่า แบบจำลองอัตราการหมุนเวียนของเงินทั้งสองแบบจำลองมีเสถียรภาพ และมีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ดังนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ทางการเงินมีวัตถุประสงค์ให้ระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น ควรจะต้องทำให้พฤติกรรมการถือเงินสดของประชาชนเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆขึ้นมา เช่น ความแพร่หลายของบัตรเครดิต บัตรเดบิต เพื่อลดความต้องการถือเงินของประชาชนให้น้อยลง และทำให้อัตราการหมุนเวียนของเงินเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้ระบบเศรษฐกิจมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้

คำสำคัญ: อัตราการหมุนเวียนของเงิน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 11937 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2586 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com