Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร / สถาบันด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย


จุฑาทิพย์ ภัทราวาท


ปัจจุบันกลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทยมีมากกว่า 400 กลุ่ม กลุ่มสตรีสหกรณ์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานที่สำคัญ 2 แห่ง คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด กลุ่มสตรีสหกรณ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกของตน โดยการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีสหกรณ์ส่วนใหญ่จะได้แก่ การให้การศึกษาอบรม และ การสนับสนุนส่งเสริมให้สมาชิกประกอบกิจกรรมเสริมรายได้ การดำเนินกิจกรรมด้านการให้การศึกษาอบรมนั้น ส่วนใหญ่จะเน้นให้การอบรมในเรื่องความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ หลักโภชนาการ ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาภาวะผู้นำ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมให้แก่สตรีได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3509 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1907 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com