Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
การประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


บรรลุ พุฒิกร


โครงการชลประทานน้ำอูน เป็นโครงการพัฒนาชนบทที่กำหนดขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร และปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยมีเป้าหมายในการสร้างระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบบริเวณโครงการ การสร้างระบบทางเชื่อมติดต่อกัน เพื่อปรับปรุงรักษาระบบชลประทานและจัดระบบคมนาคมขนส่งให้แก่เกษตรกร การจัดระบบการส่งน้ำในไร่นา และการจัดโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนในลักษณะผสมผสาน การจัดรูปที่ดินเป็นแผนงานหนึ่งของโครงการการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ทั้งนี้กรมชลประทานและสำนักงานตัวแทนเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ (USAID) ได้กำหนดให้ออกแบบก่อสร้างงานจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบ (Intensive) และประเภทพัฒนาบางส่วนหรือกึ่งสมบูรณ์แบบ (Extensive) และกรมชลประทานได้ทดลองสร้างพื้นที่แปลงตัวอย่างจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบขึ้นเป็นเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ ในท้องที่บ้านแร่ ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในปี 2519 ต่อมาในปี 2522-2523 ได้ก่อสร้างพื้นที่แปลงตัวอย่างประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบขึ้นอีก เนื้อที่ประมาณ 2,154 ไร่ ในท้องที่บ้านเปือย และบ้านขมิ้น ตำบลวังยาง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร หลังจากนั้นได้มีการประเมินผลของบริษัทที่ปรึกษาและโครงการพัฒนาชนบทแบบผสมผสานน้ำอูน เมื่อปี 2523 พบว่า การก่อสร้างจัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบมีปัญหามากเกี่ยวกับค่าลงทุนและการอนุรักษ์หน้าดิน จึงได้ลดพื้นที่จัดรูปที่ดินประเภทพัฒนาสมบูรณ์แบบจากแผนเดิม 26,300 ไร่ เหลือเพียง 8,514 ไร่ ส่วนพื้นที่นอกนั้นเป็นการจัดรูปประเภทพัฒนาบางส่วนซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 155,988 ไร่ รวมเป็นพื้นที่จัดรูปที่ดินทั้งหมดประมาณ 164,502 ไร่

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3677 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2019 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com