Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งออกสินค้าเกษตร


วัลลภ วิทยประพัฒน์


กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรับโอนอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ กรมสหกรณ์ที่ดินและกรมสหกรณ์พาณิชย์และธนกิจในขณะนั้น มารวมกันเป็นกรมส่งเสริมสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ตามคำสั่งคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3837 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2343 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com