Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
การบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังของโรงงานอาหารสัตว์


พีรนุช สอนเย็น, วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย และ วินัย พุทธกูล


การศึกษานี้เสนอแนะทางเลือกวิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของวัตถุดิบโรงงานอาหารสัตว์ โดยใช้ข้อมูลจากโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า วิธีการบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังโดยใช้วิธีการสั่งซื้อในปริมาณที่ประหยัดที่สุด (economic order of quantity) สามารถทำให้ต้นทุนรวมของวัตถุดิบคงคลังลดลงมามากกว่าการจัดการโดยใช้วิธีโปรแกรมเชิงเส้นตรง (linear programming) อย่างไรก็ตามวิธีการสั่งซื้อในปริมาณที่ประหยัดสุดอยู่ภายใต้ข้อสมมติว่า ความต้องการและราคาของวัตถุดิบคงที่ ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นความต้องการวัตถุดิบจะขึ้นกับปริมาณความต้องการอาหารสัตว์และราคาวัตถุดิบมักแปรผันขึ้นลงตามฤดูกาล การศึกษานี้พบว่าวิธีโปรแกรมเชิงเส้นตรงเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนรวมของวัตถุดิบคงคลังอาหารสัตว์

คำสำคัญ: วัตถุดิบคงคลัง โรงงานอาหารสัตว์ การสั่งซื้อในปริมาณที่ประหยัดที่สุด โปรแกรมเชิงเส้นตรง

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4142 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 8895 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com