Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
การประเมินศักยภาพการพัฒนาของจังหวัดแพร่


นงนุช อังยุรีกุล, ณิธิชา ธรรมธนากูล และ สุวพร ผาสุก


การศึกษานี้ประเมินความสามารถหลักและกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด วิเคราะห์แนวโน้ม หาค่า LQ และสร้าง BCG matrix และใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ตัวอย่าง 406 ราย เพื่อวิเคราะห์แบบจำลอง TERMS วิเคราะห์ SWOT แบบจำลอง five forces แบบจำลอง general electric และ TOWS matrix ตลอดจนประเมินศักยภาพของทุน 5 ด้าน คือ ทุนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ มนุษย์ สังคม และการเงิน ทั้งนี้พบว่า จังหวัดแพร่มีศักยภาพในทุกสาขา แต่ควรมีการลงทุนเพิ่มเพื่อขยายโอกาสและความสามารถการแข่งขันเชิงธุรกิจ และควรเริ่มเตรียมการศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพบนความสามารถหลักหากมีแนวคิดที่จะพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองบริวารของกลุ่มล้านนา เพื่อเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าสู่ประตูการค้า

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ความสามารถหลัก จังหวัดแพร่

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4406 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 5528 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com