Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
นโยบายรัฐไทยในการกำจัดความยากจนตามทัศนะของนักวิชาการ


ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


บทความนี้อภิปรายวิธีวิทยาว่าด้วยความยากจน การขับเคลื่อนนโยบายและวิพากษ์การทำงานของรัฐไทยในการลดปัญหาความยากจน มีข้อสังเกตว่า มีความไม่เสมอต้นเสมอปลายในการขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละรัฐบาล คนจนไม่ได้รับผลประโยชน์เท่าที่ควร การวิเคราะห์ตามสถานการณ์อาจเหมาะสมที่จะนำมาใช้ทำความเข้าใจคนจน ควรได้ทบทวนการใช้ดัชนีเส้นความยากจน และดัชนีวัดช่องว่างความยากจน การวัดความยากจนมีพัฒนาการเป็นที่น่าพอใจ แต่ควรเบนเข็มการศึกษาไปที่กลไกการขับเคลื่อนนโยบายให้มากขึ้น รัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เอาจริงเอาจังในการประกาศใช้นโยบายกำจัดความยากจน ให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพแทนการขับเคลื่อนโดยหน่วยงานระดับกรม แต่จังหวัดยังขาดความสามารถและความพร้อม อาจมีความไม่คงเส้นคงวาในการจัดลำดับความสำคัญปัญหาที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างรัฐกลางกับจังหวัด การขับเคลื่อนมาตรการแนวใหม่ตามแนวคิด “เป้าหมายเพื่อคนจน” ท้าทายความสามารถของรัฐบาล มีความจำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลคนจน ครัวเรือน เครือข่าย ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง การร่วมมือระหว่างหน่วยงานพื้นที่กับฝ่ายวิชาการจะช่วยเพิ่มพลังให้คนจน

คำสำคัญ: การกำจัดความยากจน เป้าหมายเพื่อคนจน การขับเคลื่อนนโยบาย แนวคิด “คนมีน้อย สังคมต้องให้มาก”

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4458 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 7143 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com