Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
การศึกษาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรพลังงานไม้ในภาคเหนือของประเทศไทย โดยการนำวิถีทางระบบการทำฟาร์มและการพัฒนาชนบทมาประยุกต์ใช้ในการวิจัย


สุวรรณา ประณีตวตกุล


เมื่อเปรียบเทียบแหล่งไม้ฟืนและถ่านในหมู่บ้านในภาคต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า ภาคเหนือมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิงในระดับรุนแรง มากกว่าภาคอื่นๆ แหล่งไม้ฟืนและถ่านของภาคเหนือส่วนใหญ่มาจากป่าสงวน ภาวะการณ์ขาดแคลนไม้เชื้อเพลิง มีส่วนมาจากการลดลงอย่างรวดเร็วของพื้นที่ป่าในภาคเหนือของไทย ซึ่งก่อให้เกิดการใช้ไม้เชื้อเพลิงจากป่าเกินกว่าศักยภาพของป่าที่จะผลิตทดแทนได้ ดังนั้น ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางเศรษฐกิจจึงก่อตัวขึ้น และมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม การศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยพิจารณาถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก็คือ ผู้ใช้ไม้เชื้อเพลิงยังมีการศึกษากันไม่มากนัก (Doppler, 1991) งานวิจัยชิ้นนี้จึงเน้นการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก็คือ ผู้ใช้ไม้เชื้อเพลิงเป็นหลัก ในการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหานี้

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3662 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1921 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com