Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่กำหนดให้การประกอบอาชีพปลูกถั่วเหลืองและเลี้ยงสุกรตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนประสบความสำเร็จ: กรณีศึกษา พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์


เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีระหว่างคนในเมืองกับคนในชนบทจะเห็นว่าในปี 2524 รายได้เฉลี่ยของคนในเมืองเท่ากับ 17,415 บาท/คน/ปี ขณะที่คนในชนบทมีรายได้เฉลี่ยเพียง 6,991 บาท/คน/ปี หรือรายได้ของคนในเมืองมากกว่ารายได้ของคนในชนบทถึง 2.49 เท่า ต่อมาในปี 2535 คนในเมืองมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 40,046 บาท/คน/ปี ในขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนในชนบทเพิ่มขึ้นเพียง 13,733 บาท/คน/ปี หรือคนในเมืองมีรายได้เฉลี่ยมากกว่ารายได้เฉลี่ยของคนในชนบทถึง 2.92 เท่า (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2537) จากตัวเลขรายได้เฉลี่ย/คน/ปี ดังกล่าวจะเห็นได้ว่ารายได้ของคนในเมืองกับรายได้ของคนในชนบทจะยิ่งถีบตัวห่างออกจากกัน ดังนั้นรัฐบาลจึงมีนโยบายการกระจายรายได้และความเจริญไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยยึดพื้นที่มีเป้าหมายหมู่บ้านที่มีการพัฒนาต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานข้อมูลพื้นฐาน กชช. 2ค ปี 2533 จำนวน 11,608 หมู่บ้านทั่วประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี ตั้งแต่ปี 2536-2539 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,471.79 ล้านบาท เพื่อเป็นกองทุนให้ครัวเรือนเป้าหมายกู้ยืมให้หมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละ 280,000 บาท

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3739 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1874 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com