Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1
ผลิตภาพแรงงานในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตของไทย


ประดิษฐ์ ชาสมบัติ และ อนุเทพ กิจประทาน


ผลิตภาพแรงงาน ซึ่งหมายถึงผลผลิตอันเกิดจากแรงงาน เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของหลายๆ ฝ่าย ทั้งผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง และรัฐบาลผู้ดูแลเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลิตภาพแรงงานย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนของรายได้และกำไรของกิจการ และเชื่อว่าอาจมีผลต่ออัตราค่าจ้างและรายได้ของผู้ใช้แรงงานด้วย ในด้านรัฐบาลซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ความพยายามการเพิ่มผลิตภาพแรงานถือเป็นแนวทางสำคัญในการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจพร้อมๆ กับการลดปัญหาช่องว่างของการกระจายรายได้ด้วย แนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาของปราณี ทินกร (2537) ซึ่งพบว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในอัตรา 7.6% ต่อปีในช่วงปี พ.ศ.2521-2533 นั้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานร้อยละ 26 คุณภาพของแรงงานอันได้แก่ อายุ เพศ และการศึกษาร้อยละ 20 ปัจจัยทุนร้อยละ 37 ที่ดินร้อยละ 1.2 และการเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตร้อยละ 15.8 ในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในสาขาอุตสาหกรรม ซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 10 ต่อปี อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นขอจำนวนงานร้อยละ 27.8 คุณภาพแรงงานร้อยละ 6.1 ปัจจัยทุนร้อยละ 54.9 และการเพิ่มขึ้นของประสิทธิการผลิตร้อยละ 11.2 ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ดังแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นในคุณภาพของแรงงานส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานแลผลผลิตโดยรวมสูงข้น อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ การวัดผลิตภาพแรงานมิใช่เรื่องทำได้ง่าย ดังนั้น การที่จะวัดผลิตภาพของแรงงานว่าเป็นเท่าใด เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เป็นเรื่องที่มีข้อโต้ถึงได้เสมอ นอกจากนั้นความพยายามในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเกี่ยวข้องกับปัจจัยหายอย่าง และปัจจัยแต่ละอย่างอาจมีผลกระทบต่อผลิตภาพแง่งานที่ต่างกันได้

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4967 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2832 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com