Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
มองต่างมุม: ค่าความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to pay)
และความยินดีที่จะรับ (Willing to accept)


เพ็ญพร เจนการกิจ


การวิเคราะห์เพื่อวัดผลประโยชน์ของผู้บริโภคโดยพิจารณาส่วนเกินของผู้บริโภคมีความยุ่งยากกว่าการวัดผลประโยชน์ของผู้ผลิตโดยพิจารณาส่วนเกินของผู้ผลิต ทั้งนี้เพราะการไม่สามารถวัดค่าอรรถประโยชน์โดยตรงได้ การวัดการเปลี่ยนแปลงในอรรถประโยชน์หรือสวัสดิการของบุคคลโดยใช้ค่า Consumer surplus (CS) จากการคำนวณจากฟังก์ชั่นอุปสงค์ธรรมดา (Ordinary demand function) ซึ่งได้มาจากข้อสมมุติว่าค่าอรรถประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณที่มีอยู่ ดูเหมือนว่าเป็นที่คุ้นเคยกับผู้อ่านอย่างดี แต่ด้วยปัญหาของ Path dependency ในการใช้ CS เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงระดับสวัสดิการ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในราคาสินค้าหลายชนิด (ภาคผนวกที่ 1) จึงทำให้ผู้อ่านพลอยคุ้นเคยไปกับการใช้ข้อสมมุติที่ให้ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้เท่ากับ 1 อัน เป็นคุณสมบัติที่ได้จาก Homothetic utility function หรือข้อสมมุติที่ให้ค่าอรรถประโยชน์เพิ่มของรายได้ (Marginal utility of income) คงที่อันเป็นคุณสมบัติที่ได้จาก Quasi-linear utility function ไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา Path dependency นักเศรษฐศาสตร์ได้หันมาวัดสวัสดิการในรูป Compensating variation (CV) และ Equivalent variation (EV) ซึ่งคำนวณได้จากฟังก์ชั่นอุปสงค์ชดเชย (Compensated demand function) โดยหาได้ด้วยการใช้ข้อสมมุติของค่าใช้จ่ายต่ำสุดภายใต้ข้อจำกัดของอรรถประโยชน์ในระดับที่ต้องการ การใช้ CV และ EV เป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงอรรถประโยชน์หรือสวัสดิการเป็นที่นิยมมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะในกรณีที่สินค้าหรือทรัพยากรมีจำกัด (constrained quantity ) หรือ ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพสิ่งแวดล้อมการใช้ค่า CV และ EV เป็นการอาศัยแนวคิดเรื่องการจ่ายและการชดเชย (Payment-based and Compensation-based approaches) โดยใช้ค่าความยินดีที่จะจ่าย (Willingness to Pay, WTP) และค่าความยินดีที่จะรับ (Willingness to Accept, WTA) มาวัดการเปลี่ยนแปลงในสวัสดิการของบุคคลในฐานะที่เป็นผู้บริโภคหรือผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย บทความนี้ได้รวบรวมและเรียบเรียงความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับค่า WTP และ WTA ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 9689 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3644 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com