Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ตลาดอนาคต...อนาคตของตลาดสินค้าเกษตรไทย


มาฆะสิริ เชาวกุล


เมื่อปลายปี 2537 ที่ผ่านมา ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของระบบตลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ คงหนีไม่พ้น 2 ข่าวใหญ่ คือ ข่าวแรก คือข่าวที่ประเทศไทยจะต้องปรับระบบการค้าให้เข้าสู่ระบบการค้าเสรีมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงทั่วไปที่ว่าด้วยเรื่องพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า หรือ GATT รอบอุรุกวัย โดยจะมีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2538 เป็นต้นไป...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3501 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1952 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com