Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิต
ในจังหวัดพัทลุง


อยุทธ์ นิสสภา และ สมยศ ทุ่งหว้า


ปริมาณการบริโภคนมในประเทศไทยเพิ่มจากประมาณ 150,918 ตัน ในปี 2531 เป็นปริมาณ 342,367 ตัน ซึ่งคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 18 ในช่วง 6 ปีนี้ ในขณะเดียวกันการผลิตนมมีอัตราการเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 14 เท่านั้น ซึ่งอัตราทั้งสองนี้บ่งบอกถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องนำเข้า (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2536) ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 1 พบว่า ประมาณร้อยละ 28 ของปริมาณอุปสงค์นมของไทยนั้นเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ และปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2531 ซึ่งมีอัตราร้อยละ 29 มาเป็นร้อยละ 41 ในปี 2536 การเพิ่มขึ้นของปริมาณอุปสงค์นมนั้นเป็นผลมาจาการพยายามรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากความพยายามในภาครัฐบาลและเอกชนเป็นที่คาดหวังว่าอัตราการบริโภคนมจะเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 10 ถึง 20 ต่อปี และมูลค่านี้ประมาณได้ ถึง 6,000 ล้านบาท ซึ่งก็คาดได้ว่าการทำฟาร์มโคนมของไทยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุของปริมาณอุปสงค์ดังที่ได้กล่าวแล้ว ในปัจจุบัน จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดที่ผลิตนมมากที่สุดในภาคใต้ของไทย ทั้งนี้ เพราะว่ามีการสนับสนุนจากสหกรณ์ผู้ผลิตนม จังหวัดพัทลุง และโครงการในพระราชดำริ นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็ได้พยายามที่จะสนับสนุนการเลี้ยงโคนมในจังหวัดพัทลุงเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและการเพิ่มการเลี้ยงโคนมจะช่วยทำให้ระบบการทำเกษตรกรรมในจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของการเลี้ยงโคนมผสมผสานกับการทำเกษตรกรรมอย่างอื่นนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาต่อไป เนื่องด้วยสาเหตุความสำคัญของการเลี้ยงโคนมที่จะมีต่อเศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศ การศึกษานี้จึงเริ่มขึ้นด้วยความสนับสนุนจากศูนย์วิจัยระบบเกษตรกรรม คณะทรัพยากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3682 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2075 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com