Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการสหกรณ์การเกษตรของสมาชิก:
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสามชุก จำกัด


รังสรรค์ ปิติปัญญา


เกษตรกรไทยโดยทั่วไปเป็นเกษตรกรรายย่อย มีอำนาจในการต่อรองต่ำ ทำให้ต้องเผชิญกับปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และราคาผลผลิตต่ำ ประกอบกับประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรอยู่ในระดับต่ำทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรตกต่ำอย่างต่อเนื่อง หรือที่หลายท่านเรียกว่าตกอยู่ในวงจรแห่งความเลวล้าย (vicious circle) ในทางทฤษฎี การแก้ปัญหาดังกล่าวอาจทำได้หลายวิธี ซึ่งการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันในรูปสหกรณ์การเกษตรเป็นวิธีการหนึ่งที่เชื่อกันว่าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ และรัฐบาลได้นำเอาวิธีการนี้เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2459 ในรอบ 80 ปีที่ผ่านมาแม้ว่าขบวนการสหกรณ์จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแต่สภาพปัญหาของเกษตรกรยังคงปรากฏให้เห็นอยู่อย่างชัดเจน จนมีการกล่าวกันอยู่เสมอว่าขบวนการสหกรณ์การเกษตรไทยอ่อนแอ ด้อยประสิทธิภาพ และประสบความล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร แม้ว่าคำกล่าวนี้จะไม่ถูกต้องทั้งหมดและอาจจะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ตาม ผู้เขียนในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่ให้ความสนใจงานด้านการสหกรณ์คิดว่าเป็นคำกล่าวที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากได้สะท้อนให้เห็นประเด็นต่างๆ หลายประการ โดยเฉพาะความคาดหวังที่สาธารณชนมีต่อขบวนการสหกรณ์ และความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของสหกรณ์ในการให้บริการแก่สมาชิก

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3797 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3652 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com