Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วิกฤติการณ์น้ำมันและการเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายทางมหภาค:
กรณีศึกษาสำหรับประเทศไทย


บัณฑิณี สูตรสุคนธ์


วิกฤติการณ์น้ำมันในปี 2516 และปี 2523 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมัน มากกว่า 70% โดยส่งผลกระทบต่อการขาดดุลการชำระเงินถึง 5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2517 และ 8% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2524 ในขณะเดียวกันระดับอัตราเงินเฟ้อได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8% ในปี 2515 เป็น 15% ในปี 2517 และจาก 9% ในปี 2523 เป็น 19% ในปี 2524 ดังนั้น บทความนี้จึงได้เสนอการวิเคราะห์ผลกระทบของวิกฤติการณ์น้ำมันต่อมหเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและนำประเทศไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialising Countries-NICs) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอุปสงค์ และราคาของน้ำมัน สำหรับประเทศผู้นำเข้าน้ำมันโดยเฉพาะประเทศไทยต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญภายใต้การใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบเสรี

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3459 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2607 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com