Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
ผลของนโยบายการทดแทนการนำเข้าและนโยบายการส่งเสริมการส่งออกที่มีต่ออัตราการขยายตัวของผลผลิตและการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย


อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม


ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยประสบอยู่ อันเป็นผลมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของประชากรของประเทศ ประกอบกับภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง ปัญหาการว่างงานเป็นปัญหาที่มีความสำคัญทั้งในแง่เศรษฐกิจและการเมือง การทำให้ประชากรในประเทศที่ว่างงานมีงานทำจะส่งผลทำให้การกระจายรายได้ของประชากรในประเทศมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ทำให้ประชากรของประเทศมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ อีกทั้งยังทำให้ไม่เกิดความตึงเครียดทางการเมือง การแก้ไขปัญหาการว่างงานสามารถกระทำได้หลายวิธี วิธีการหนึ่งได้ถูกนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานในประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (manufacturing sector) โดยมีความเชื่อว่าการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมจะก่อให้เกิดความต้องการในแรงงานมากขึ้น นโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (industrialization policy) ที่ประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ นำมาใช้จำแนกได้ 2 ประเภท คือ นโยบายการทดแทนการนำเข้า (import substitution policy) และนโยบายการส่งเสริมการส่งออก(export promotion policy)

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5695 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2653 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com