Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เทคนิคการวัดประสิทธิภาพขององค์การโดยวิธี Data Envelopment Analysis


วินัย พุทธกุล


Data Envelopment Analysis หรือเรียกโดยย่อว่า DEA เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพทางเทคนิค (Technical Efficiency) ของหน่วยงานหรือองค์การ (Organization)โดยใช้หลักการและทฤษฎีของ แบบจำลองเชิงเส้น (Linear Programming หรือ LP) เป็นพื้นฐานในการกำหนดค่าดัชนีประสิทธิภาพ (Efficiency Index) องค์การหรือหน่วยงานที่มีความเหมาะสมสำหรับการนำเอาวิธี DEA มาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพนั้น ส่วนใหญ่เป็นองค์การของรัฐ โดยมีลักษณะพิเศษคือ เป็นองค์การที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรเป็นหลัก (Non-Profit Organization) ประกอบไปด้วยหน่วยผลิตซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะสำหรับวิธีการนี้ว่าหน่วยตัดสินใจ (Decision Making Unit และต่อไปจะเรียกโดยย่อว่า DMU) หลายๆ หน่วยที่ใช้ปัจจัยการผลิต (Input) หลายชนิดในการผลิตผลผลิต (Output) หลายอย่าง โดยที่ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของ DMU แต่ละหน่วยมีลักษณะเหมือนๆ กัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ากำหนดให้โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของกรมสามัญศึกษาทั่วประเทศ เป็นองค์การที่เราต้องการศึกษาประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทุกโรงก็จะเป็นหน่วยตัดสินใจ หรือ DMU โดยที่ปัจจัยการผลิตซึ่งแต่ละโรงเรียนเหล่านั้นใช้เหมือนๆ กันและอาจถูกเลือกใช้ในการศึกษาใดๆ ได้แก่ จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเพื่อการเรียนการสอนโดยตรงทั้งหมด เฉลี่ยหรือมาตรวัดอย่างอื่นที่แสดงถึงคุณภาพหรือความสามารถพื้นฐานของนักเรียนและแม้กระทั่งปัจจัยทางสังคม เช่น รายได้เฉลี่ยของครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนก็สามารถกำหนดให้เป็นปัจจัยการผลิตของโรงเรียนได้ ทางด้านผลผลิตผู้ศึกษาก็อาจเลือกสิ่งต่อไปนี้ให้เป็นผลผลิตของโรงเรียน เช่น จำนวนนักเรียนที่เรียนจบทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยปิดของรัฐได้และจำนวนกิจกรรมนอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน เป็นต้น การกำหนดและเลือกว่าอะไรควรจะเป็นปัจจัยการผลิตและผลผลิตที่เหมาะสมขององค์การเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเป็นอันดับแรกของการใช้เทคนิค DEA การแปลความหมายของดัชนีประสิทธิภาพจะมีประโยชน์ต่อการวางแผน เพื่อปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้น ถ้าหากว่า ตัวแปรปัจจัยการผลิต และตัวแปรผลผลิตที่นำมาใช้ในกาศึกษาได้รับการกำหนดและคัดเลือกอย่างรอบคอบโดยบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 7595 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3233 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com