Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เศรษฐศาสตร์สภาวะเรือนกระจกเมื่อวิเคราะห์ดีที่สุดไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุด


วุฒิ หวังวัชรกุล


สำหรับผู้ติดตามปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศแล้ว ปัญหาก๊าซเรือนกระจกเป็นปัญหาที่รับรู้กันโดยทั่วไป ในการประชุมระดับโลกที่ประเทศบราซิล มีการร่างอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change) ลงนามในสัญญาประชาคมโลกเพื่อให้มีผลในการปฏิบัติ ประเทศไทยเองก็ได้เข้าร่วมให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าวนี้ด้วย อนุสัญญานี้จัดทำโดยมีการจัดตั้งกระบวนการเจรจาระหว่างรัฐบาลขึ้น เพื่อจัดทำอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หลังจากนั้นจึงมีการลงนามกัน จนถึงปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ลงนามแล้วร่วมสองร้อยประเทศ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกที่กล่าวถึงกันมากในระยะหลังนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจก ก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซที่ส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกร้อนขึ้นเร็วกว่าที่เป็นอยู่ในอดีต ผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีความซับซ้อนมากพอสมควร คนส่วนใหญ่มักมองอย่างง่ายกล่าวคือ การที่ก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้น ทำให้รังสีความร้อนไม่อาจส่งออกนอกโลกได้เหมือนเดิม ทำให้โลกร้อนขึ้น และส่งผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาในด้านต่างๆ เช่น ความร้อนที่เพิ่มขึ้นทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ปริมาณฝนและความถี่ของฝนเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการผลิต สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างใหญ่หลวงในขณะเดียวกันความร้อนที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเล (เฉลี่ย) สูงขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ชายฝั่งใกล้ระดับน้ำทะเล (เฉลี่ย) และโครงสร้างธรรมชาติของทรัพยากรที่ดินชายฝั่ง ฯลฯ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3786 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3087 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com