Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในค่าดัชนีต้นทุนทรัพยากรภายในประเทศ (DRC)


ชาตรี ทินประภา, ปริญญา แก้วประดับ และ ตรีชฏา พิทยาภรณ์


ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตรนั้น บ่อยครั้งได้มีการประมาณค่าดัชนีต้นทุนทรัพยากรภายในประเทศ (Domestic Resource Cost, DRC) มาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตรของประเทศที่เป็นอยู่ว่าได้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และรัฐควรให้การสนับสนุนในการขยายการผลิตสินค้าชนิดใดบ้างแม้ได้มีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ดังกล่าวในประเทศไทยมาเป็นเวลาประมาณสองทศวรรษแล้วก็ตาม การใช้ DRC มักก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการประมาณค่าและข้อจำกัดในการสรุปผลวิเคราะห์เพื่อนำเสนอนโยบายเสมอ ปัญหาในการเสนอผลวิเคราะห์เพื่อนำเสนอแนวนโยบายในการปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากรเกิดขึ้นจากข้อจำกัดของวิธีการคำนวณของ DRC เอง ดังที่ Tower (1984) ได้ให้ข้อสรุปไว้ว่า โดยทั่วไปแล้ว DRC คืออัตราส่วนระหว่างต้นทุนและผลได้ทางสังคม (Social cost-benefit ratio) สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มากนัก (marginal change) เท่านั้น จากผลวิเคราะห์ทำให้ทราบเพียงว่า การสนับสนุนให้มีการเพิ่ม (หรือลด) ผลผลิตเพียงเล็กน้อยสำหรับอุตสาหกรรมที่มีค่า DRC < 1 (หรือ > 1) จะเป็นการดีต่อการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งดังที่กล่าวไว้ใน Abbott and Thompson (1987) คือวิธีการวิเคราะห์ DRC จะพิจารณาเฉพาะทางด้านการผลิตหรืออุปทานเพียงด้านเดียว ข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้วิเคราะห์ไม่สามารถนำเสนอรูปแบบของนโยบายที่นำไปสู่แผนปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพได้ เพราะไม่สามารถชี้แนะถึงระดับการขยายตัวที่เหมาะสมและผลกระทบของนโยบายที่มีต่อสวัสดิการทางด้านอุปสงค์ได้ อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งแนวนโยบายที่เหมาะสมต้องอาศัยข้อมูลจากผลการวิเคราะห์หลายด้านร่วมกันและผลวิเคราะห์ DRC เป็นเพียงข้อมูลประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4878 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 5051 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com