Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
เวียดนามกับการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน


ไกรสร บุญมุสิก


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ได้ทำพิธีรับประเทศเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ในการประชุมระดับรัฐมนตรี (Annual Ministerial Meeting: AMM) ณ กรุงบันดาร์ เสรีเบกาวัน เมืองหลวงของประเทศบรูไน ทำให้เวียดนามเป็นสมาชิกลำดับที่ 7 ของอาเซียน หลังจากที่มีสถานภาพเป็นประเทศผู้สังเกตการณ์ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 และก่อนหน้าที่เวียดนามจะเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนอย่างเป็นทางการไม่นานนัก สหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศฟื้นฟูสถานภาพทางการทูตกับเวียดนามแล้วเช่นกัน นับเป็นการสิ้นสุดยุคแห่งความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์และความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ ซึ่งกินเวลายาวนานกว่าสี่ทศวรรษ การเข้าเป็นสมาชิกของเวียดนามในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียนมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเปิดโอกาสให้มีการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศสมาชิกให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3251 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 5541 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com