Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ความต้องการท่องเที่ยวชมวนอุทยานและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม


ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


การท่องเที่ยวชมธรรมชาติ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจประเภทหนึ่ง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี อาจจะเป็นเพราะว่าคนมีรายได้สูงขึ้น กำลังซื้อจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของคนในเมือง ยิ่งนานวันยิ่งมีน้อยลง คนจึงต้องการเที่ยวชมสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นการชดเชย นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นส่งเสริม อาทิเช่น การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วกว่าในอดีต นี้เป็นมุมมองทางด้านผู้ท่องเที่ยว แต่อีกทางหนึ่งในมุมมองของภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ดูแลและจัดการอุทยานแห่งชาติ มีประเด็นเชิงในนโยบายที่เกี่ยวโยงกับแนวโน้มข้างต้นที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณา อาทิเช่น
ก.ภาครัฐจะสามารถดูแลรักษาอุทยานและแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ให้อยู่ในสภาพที่ดี เช่นปัจจุบันหรือดีขึ้นกว่าปัจจุบันหรือไม่ เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี
ข.การจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ จะเป็นการเพิ่มภาระทางการคลังของภาครัฐหรือไม่ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่จัดเก็บจากอุทยานฯ คิดเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรายจ่าย
ค.มีแนวคิดทางด้านการจัดการรูปแบบอื่น ๆ ที่จะช่วยดูแลอุทยานและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่เป็นสาธารณสมบัติ ให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพสูงกว่าปัจจุบัน เช่นการเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่น องค์กรเอกชน และรัฐบาลท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทายานหรือไม่

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3354 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2464 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com