Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และแนวโน้มการบริโภคข้าวของไทย


สมพร อิศวิลานนท์


การขยายตัวอย่างรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการบริการอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีผลอย่างสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศจากการที่ต้องพึ่งพาการเกษตรเป็นหลักสำคัญไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ผลกระทบดังกล่าวไม่ได้เพียงแต่ทำให้มีการขยายตัวของเมืองและรายได้ของประชากรเป็นไปอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่ได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการบริโภคอาหารของครัวเรือนด้วย แม้ว่าการบริโภคอาหารของครัวเรือนไทยประกอบด้วยกลุ่มสารอาหารต่างๆ แต่สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นสารอาหารหลัก ครัวเรือนส่วนมากได้สารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตจากการบริโภคข้าว ประมาณว่าสองในสามของผลผลิตข้าว 20.40 ล้านตัน (ข้าวเปลือก) ได้ใช้ไปเพื่อการบริโภคภายในประเทศ พฤติกรรมการบริโภคข้าวของครัวเรือนนอกจากจะขึ้นอยู่กับราคาข้าว ราคาสินค้าที่ใช้ทดแทนและราคาสินค้าที่ใช้ประกอบกันแล้วระดับของรายได้ การศึกษา ระดับความเจริญของท้องถิ่นและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ล้วนก็มีความสำคัญต่อการกำหนดพฤติกรรมการบริโภคข้าวของแต่ละครัวเรือนให้แตกต่างกันออกไป ในบทความนี้ต้องการวิเคราะห์หาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การบริโภคข้าวของประชากรในครัวเรือนต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้และราคา และทำการคาดคะเนปริมาณการบริโภคข้าวของประชากรไทย โดยหลังจากกล่าวนำ ส่วนที่สองจะให้ภาพเกี่ยวกับแบบแผนและพฤติกรรมการบริโภคข้าวและอาหารของครัวเรือนไทย ส่วนที่สามแสดงถึงเค้าโครงทางทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ ส่วนที่สี่เป็นผลการวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ส่วนที่ห้าเป็นการคาดคะเนการบริโภคข้าวของประชากรไทยและส่วนที่หกเป็นข้อสรุปและเสนอแนะ สำหรับข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์เป็นข้อมูลสำรวจตัวอย่างครัวเรือนในระดับหมู่บ้านจาก “การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ปี 2533” ซึ่งจัดทำไว้โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4532 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4571 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com