Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
การประเมินรายได้เพิ่มของชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2534/35


บันเทิง มาแสง


การทำนาในประเทศไทยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือการทำนาปี และการทำนาปรัง นาปีสามารถทำได้ในพื้นที่ทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตน้ำฝน หรือเขตชลประทาน ส่วนการทำนาปรังนั้นปกติจะทำในเขตชลประทานหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว ซึ่งในแต่ละปีผลผลิตข้าวนาปรังจะมีประมาณ 14% (เฉลี่ยในช่วงปี 2531-2533) ของปริมาณข้าวทั้งหมดที่ประเทศไทยผลิตได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆ ปีในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี คือชาวนาผู้ที่ไม่มียุ้งฉางและผู้ที่มีความเดือดร้อนทางการเงินจะรีบขายข้าวเปลือก เมื่อชาวนาเหล่านั้นตัดสินใจขายข้าวเปลือกพร้อมๆ กัน ข้าวเปลือกจะออกสู่ตลาดมาก ทำให้ระดับราคาตกต่ำ มาตรการหนึ่งที่รัฐบาลได้นำมาใช้ในการแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ คือ การรับจำนำข้าวเปลือก รัฐบาลได้นำมาตรการนี้มาใช้ตั้งแต่ปี 2524/25 โดยการจัดทำเป็นโครงการในลักษณะปีต่อปี ให้ชื่อเรียกว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการนำเอาโครงการนี้ไปปฏิบัติ หลักการโดยทั่วๆ ไปของโครงการคือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะต้องใช้ข้าวเปลือกเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้นี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง และจะช่วยลดให้ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดในช่วงเก็บเกี่ยวน้อยลง ซึ่งจะมีผลทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกในช่วงเก็บเกี่ยวไม่ตกต่ำลงมากนัก สำหรับชาวนาที่จำนำข้าวเปลือกจะคาดหวังว่า เมื่อเก็บขาวเปลือกไว้ขายในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นได้รายได้มากขึ้น เพราะว่าลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาในหลายๆ ปีที่ผ่านมานั้นปรากฏว่าราคาข้าวเปลือกหลังฤดูเก็บเกี่ยวจะสูงกว่าราคาข้าวเปลือกในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3995 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2830 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com