Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1
เศรษฐศาสตร์การศึกษาปฐมวัย: การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาต่อในอนาคต


พิริยะ ผลพิรุฬห์ และศิวัช เทียมทัด


งานศึกษาวิจัยจำนวนมากได้ทำการประมาณการผลได้ในระยะยาวของการเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา รวมไปถึงความสำเร็จในหน้าที่การงาน งานแต่ละชิ้นได้สรุปว่าการลงทุนในระดับปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอันส่งผลได้ทั้งในระดับบุคคลและต่อเศรษฐกิจในระยะยาว งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (ข้อมูลPISA) เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย รวมไปถึงผลได้ในระยะยาวของการศึกษาปฐมวัยต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาของมารดามีอิทธิพลเป็นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อการตัดสินใจส่งลูกเข้าเรียนในระดับปฐมวัย ในขณะที่การศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยจะส่งผลได้ระยะยาวต่อการพัฒนาทักษะทางปัญญาในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเมื่อจำแนกตามสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วพบว่า ผลได้ด้านทักษะทางปัญญาในระยะยาวดังกล่าวจะสูงสุดในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนถึงปานกลาง ผลการศึกษานี้สนับสนุนการเกิดผลได้ในระยะยาวของการเรียนในระดับปฐมวัยและสนับสนุนนโยบายการเรียนฟรีในระบบการศึกษาปฐมวัยแบบถ้วนหน้า ผลการศึกษายังสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาโครงการการพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กไทยที่ด้อยโอกาสหรือมีฐานะยากจนให้มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: การศึกษาปฐมวัย ผลได้ในระยะยาว ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประเทศไทย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4843 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2726 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com